سازمان تاُمين اجتماعي

 

 

حوادث واتفاقات بي شماري دربسترزمان جريان دارند وهرقدرکه محتاط باشيم ودقت کنيم،شايدروزي گرفتارحادثه يا پيش آمدي ناگوارشويم.

وقتي حادثه اي ازراه مي رسد،آنان که ازپيش وقوع آن راپيش بيني کرده وراهي براي مقابله با آن پيداکرده اند،حداقل آسيب را مي بينندوديگران درگرداب عوارض حادثه گرفتارمي شوند.سازمانهاي بيمه گراجتماعي ودرماني،حمايت ازخانواده ها وبيمه شدگان رادربرابرانواع حوادث وبيماريها تضمين مي کنندوازبارمشکلات آنان به هنگام رويداد حادثه مي کاهند.

بيمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي،درمقابل عوارض وآسيب هاي جسمي وروحي ناشي ازانواع بيماريها وحوادث،ازحمايت اين سازمان برخوردارهستند.اين پوشش حمايتي،علاوه برپرداخت غرامت دستمزدويا مستمري به آن عده ازبيمه شدگان که براثرحادثه ويا بيماري،درآمدآنان کاهشيافته ويا قطع شده است،شامل اقدامات درماني سرپائي وبيمارستاني وارائه خدمات پزشکي،داروئي وتشخيصي ونيزاقدامات توانبخشي براي بازتواني بيمه شدگان بيماريا حادثه ديده است.

شيوه هاي ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان

ارائه خدمات درماني از جمله حمايتهائي است که به لحاظ ارتباط با سلامت بيمه شدگان وخانواده آنان واستمرار آن درطول مدت بيمه بودن هرفرد،ازاهميت بسياري هم براي بيمه شدگان وهم براي سازمان تأمين اجتماعي برخورداراست.

باتصويب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعي به ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان در سال 1369،سازمان تأمين اجتماعي به صورت مستقيم عهده دار انجام وارائه خدمات درماني به بيمه شدگان شدودرعين حال مجاز شد خدمات درماني رايا خود تأمين وبه بيمه شدگان ارائه کند وياازبخش هاي دولتي وخصوصي تأمين کند.

تعهدات درماني سازمان تأمين اجتماعي درقبال بيمه شدگان،شامل مواردزيراست:

 • ارائه تمامي خدمات کلينيکي ،پاراکلينيکي وبيمارستاني
 • ارائه خدمات توانبخشي براي بيمه شدگان آسيب ديده
 • تحويل وسايل کمک پزشکي براي اعاده سلامت،جبران نقص جسماني ويا تقويت حواس بيمه شده

خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي ازطريق دفترچه هاي خدمات درماني به بيمه شدگان تحت پوشش اين سازمان ارائه مي شود.بيمه شده وافراد خانواده وي،با اين دفترچه ها مي توانند به مراکز درماني وبيمارستاني اختصاصي سازمان تأمين اجتماعي،مراکز درماني وبيمارستاني دولتي ويا به مراکز درماني وبيمارستاني خصوصي طرف قرارداد وغير طرف قرارداد اين سازمان مراجعه کنند.

ابتدای صفحه

درمان مستقيم -  درمان غيرمستقيم

درمان مستقيم ودرمان غيرمستقيم دو شيوه ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان تأمين اجتماعي است.

درمان مستقيم شيوه اي ازدرمان بيمه شدگان تأمين اجتماعي است که درآن بيمه شده اي که داراي دفترچه درماني معتبراست بهيکي از بيمارستانها ويا مراکز بهداشتي-درماني متعلق به اين سازمان مراجعه وخدمات درماني وپزشکي مورد نياز را به صورت رايگان دريافت مي کند.

درمان غير مستقيم نيز شيوه اي است که درآن بيمه شده تأمين اجتماعي ازخدمات درماني بيمارستان ها ومراکز درماني طرف قراردادوغيرطرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعي دربخش دولتي وخصوصي استفاده مي کند.اگر بيمه شده به مراکز درماني طرف قرارداد تأمين اجتماعي مراجعه کند،تنها فرانشيز هزينه هاي درماني را مي پردازد.اما در مراجعه به مراکز غير طرف قرارداد،بايد کل هزينه هاي درماني را خود پرداخت کند ودفاتر اسناد پزشکي تأمين اجتماعي،طبق تعرفه هاي مصوب هيأت وزيران درخصوص خدمان پزشکي،بخشي از هزينه هاي درماني چنين بيمه شده اي را به او پرداخت مي کنند.

ابتدای صفحه

مشمولين استفاده از حمايتهاي درماني تأمين اجتماعي:

 • بيمه شدگان اصلي شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي
 • بيمه شدگان اختياري وحرف ومشاغل آزاد
 • مستمري بگيران ومقرري بگيران بيمه بيکاري تحت پوشش تأمين اجتماعي
 • همسر بيمه شدهيا مستمري بگير تأمين اجتماعي
 • پدرومادر تحت تکفل بيمه شده
 • فرزندان پسر بيمه شدگان ومستمري بگيران تا سن 18 سالگي يا تا پايان دروران تحصيلات
 • فرزندان دختر بيمه شدگان ومستمري بگيران تا قبل از ازدواج
 • کارگران مشمول بيمه اجباري کارگران ساختماني(درصورت بروز حوادث ناشي از کار)

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلي  

كليه حقوق اين سايت متعلق به مديريت درمان تامين اجتماعي استان چهارمحال وبختياري مي باشد.

CopyRights© 2003 Shahrekord Iran.All Rights Reserved.

Developed By R.Z.